FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden ihraç edilenlerin itirazları Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından karara bağlanmakta ve göreve iade edilenlerin yeniden kamu görevine atanmalarına ilişkin süreç Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve göreve iade edilenler boşta geçen sürelere ilişkin mali haklarını alamamaktaydı. 7075 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle getirilen birçok önemli iyileştirmenin ayrıntılarını açıklamaya çalışacağız.

Önceki sisteme göre, 7075 sayılı Kanun gereğince komisyon tarafından kamu görevine iadesine karar verilenler Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmekte ve bu kurum tarafından daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri yapılmaktaydı. Yeni düzenlemeyle sistem tamamen değiştirilmiş ve göreve iade edilenlerin atamasının tekrar eski kurumuna yapılmasının yolu açılmıştır. Özellikle başka kurumlara atananlar göreve başladıkları kurumlarda sakıncalı personel muamelesine tabi tutulmakta, zaten çevresinde de sakıncalı adam muamelesine tabi tutulduğunu dikkate alırsak, bu durum personel üzerinde çok ciddi psikolojik baskı oluşturmaktaydı.

Yeni düzenlemede sistem nasıl işleyecek?

Yeni düzenlemeye göre;

1- Atama yapılacak kadro ve pozisyonların, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

2- Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.

3- Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer.

4- Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirirler. 5- İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır.

6- Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Daha önce bu hüküm olmadığı için göreve iade edilenlere boşta geçen sürelere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamaktaydı.

7- Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

8- Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilenlerden atama teklifi yapılmamış olan kişiler işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı’nca kurumlarına bildirilir. Bunların atama işlemleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarınca gerçekleştirilir.

9- Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılanlar hakkında teklif işlemi bu hükümler esas alınarak yeniden yapılır.

10- Bu kanun uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılan ve göreve başlayanlar hakkında da bu hükümler uygulanır.

11- Mali haklarının hesaplanmasında göreve başladıkları tarihi takip eden hizmetleri karşılığında ilgiliye yapılan ödemeler, kurumlarınca yapılacak toplu ödeme tutarından mahsup edilir. Bu kapsamındakilere atama teklifinin yapıldığı kurumlar tarafından ödeme yapılır.

12- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır.

13- Müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır.

15- Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.

Kanunla sosyal tesislere önemli bir istisna getirildi

Daha önce bu köşeden kamu sosyal tesisleriyle ilgili çok sayıda yazı kaleme alınarak bu konudaki eleştiri ve önerilerimizi detaylı bir şekilde açıklamıştık. Yapılan eleştiriler midir yoksa başka nedenlerden dolayı mıdır bilinmez ama yaptığımız eleştirilerin birçoğu dikkate alınarak iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la bazı sosyal tesislere önemli ayrıcalıklar sağlanmıştır. Doğrusu düzenlemeleri anlamakta zorlandığımızı ifade etmek isteriz.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun sosyal tesisler başlıklı ek 8’inci maddesine sosyal tesislerle ilgili istisna mahiyetinde önemli bir fıkra eklenmiştir. Buna göre daha önceki düzenlemeye göre sosyal tesislere ilişkin giderler genel bütçeden karşılanamamaktaydı. Yani Jandarma Genel Komutanlığı’nın, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabileceği ve bu tesislere ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmekteydi.

Önceki düzenlemeye ilave olarak vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşur. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemenin önemli bir istisna olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2018/3 No’lu Tebliğ’de; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmaz, dolayısıyla bunların her türlü giderleri kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanacağı ve kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmamasının esas olduğu açıkça belirtilerek genel kural konulmuştu. Yeni yapılan düzenleme bu genel prensibe önemli bir istisnai alan açacak mahiyettedir. Ümit ederiz ki korktuğumuz gerçekleşmez.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz