Dünkü yazımızda 15 maddede ihraçlarla ilgili yeni getirilen düzenlemelerin ayrıntılarını açıklamaya çalışmıştık. Bugünkü yazımızda konuya devam edeceğiz. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 35’inci madde ile üç yıl süreyle olağanüstü hal sonrasında da başta FETÖ mensupları olmak üzere terör iltisaklarına en sert tedbirleri alacak. Ancak, iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin savunmasının da alınması zorunlu hale getiriliyor.

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici maddeye göre terör iltisaklılarına karşı sıkı tedbirlerin 3 yıl süreyle devam edeceği anlaşılıyor. 7145 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.

Getirilen düzenlemeye göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

1) TSK personeli Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

2) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanı’nın onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

3) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nın teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanun’a tabi personel ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla kamu görevinden çıkarılır.

4) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanı’nın onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

5) 657 sayılı Kanun’a ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

6) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

7) Haklarında işlem tesis edilenler uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamaz ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamaz.

Terör örgütlerine iltisaktan kamu görevinden çıkarılanlar hangi işleri yapamaz?

Daha önce de çıkarılan KHK’lerle kamu görevinden ihraç edilenlere getirilen kısıtlama ve yaptırımlara aynen devam ettirilmiştir.

Buna göre; 1- Terör örgütlerine iltisaktan görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemez; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Birinci paragraf uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden çıkarılanların, mahkeme kararı aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri alınır, bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmez ve on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir.

2- Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamaz.

3- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılır. Bu kapsamda görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

4- Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

5- Üç yıl süreyle; haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilebilir. İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.

Terör iltisakı tespit edilenler hakkında kamu görevinden ayrılsalar da işlem yapılacak

Bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle herhangi bir nedenle kamu görevinden ayrılanlardan terör örgütü iltisakı çıkanlar hakkında da ağır yaptırımlar getiriliyor. Buna göre;

1) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanun’un geçici 32’nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilenlerden,

2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, ilişiği kesilen, disiplin hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan, istifa eden veya çekilmiş sayılan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerden,

3) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 55’inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27’nci maddesi uyarınca re’sen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya disiplin hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla alınır. Bu kişiler hakkında da yukarıda yer verdiğimiz tedbirler uygulanmaya devam edilir.

İltisak tespitinde yanlış işlem yapanlar cezalandırılacak

Daha önceki düzenlemeler nedeniyle kamu görevlilerinin ihracında görev alanların yaptığı işlemler hakkında cezai müeyyide uygulanamıyordu. Bundan sonra terör örgütlerine iltisaklıları tespitte görevlendirilen kamu görevlileri hakkında yanlış işlemlerinden dolayı adli ve idari süreç başlatılabilecek.

Buna göre, terör örgütlerine iltisaklı olduğu iddia edilen kamu görevlileriyle ilgili görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği iddia olunan suçlardan dolayı kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturma yapılması ilgisine göre ilgili bakan, Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın iznine tabidir.

İltisaklı olduğu iddia edilenlerin savunması alınmak zorunda

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK’lerle ihraç edilenlerin neyle suçlandıklarına ilişkin savunmalarının alınması zorunlu değildi. Yeni düzenlemeyle savunma alınması zorunlu hale getirildi. Buna göre terör iltisakı nedeniyle haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilecek ve verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaklar.

Örgüt mensuplarının iltisak nedeniyle kamu görevinden ihracında en fazla eleştiri getirilen konuların başında savunma hakkının dahi kullandırılmadığı iddiası gelmekteydi. Yeni düzenleme bu tür eleştirileri tamamen ortadan kaldırmıştır.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz